:::

เปิดรับสมัครแล้ว ! "โครงการอบรมเสริมพลังบุตร-ธิดาผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ประจำปี 2016" ภาคฤดูร้อน

ฉลาก
ที่ตั้งTaiwan
เปิดรับสมัครแล้ว !  "โครงการอบรมเสริมพลังบุตร-ธิดาผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ประจำปี 2016" ภาคฤดูร้อน
เปิดรับสมัครแล้ว ! "โครงการอบรมเสริมพลังบุตร-ธิดาผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ประจำปี 2016" ภาคฤดูร้อน
ตี : 186
วันที่ : 2017/3/8
อัปเดต : 2017/3/8 上午 11:01:00

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้บุตร-ธิดาผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ใช้เวลา
ในช่วงวันหยุดปิดภาคฤดูร้อนกลับไปใช้ชีวิต แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ด้านวัฒนธรรมและศึกษาภาษาที่บ้านของปู่ย่า
(ตายาย) ในต่างประเทศ อาศัยการศึกษาและแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์เหล่านี้ อบรมบ่มเพาะบุคลากรที่มีวัฒนธรรม
หลากหลาย นาเอาความรู้ความสามารถด้านภาษาและ
วัฒนธรรมอันหลากหลายเหล่านี้ ขยายความสัมพันธ์ทางด้าน
เศรษฐกิจและการค้ากับต่างประเทศ และเสริมวิสัยทัศน์ให้
กว้างขวางยิ่งขึ้น โครงการนี้ ไม่จากัดสัญชาติ ขอเชิญชวน
ครอบครัวผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ (บุตร-ธิดาที่กาลังศึกษาอยู่ในชั้น
ประถมฯ ปีที่ 5 ขึ้นไป) สมัครเข้าร่วมโครงการนี้ได้ทาง
ไปรษณีย์

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 13 ก.พ. 2560 ถึงวันที่ 27 มี.ค.
2560 โดยถือตราประทับไปรษณีย์เป็นสาคัญ
โทรศัพท์สอบถามได้ที่คุณลี โทรศัพท์ 02-22503120 ต่อ 10

Was this information helpful? Yes    No