:::

ឆ្នាំ2017ដំណឹងស្ដីពីវគ្គសិក្សាបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈក្រុងកៅស្យុង ប្រាក់ឧបត្ថម្ភលើការបង់ប្រាក់ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់បុគ្គលិកសេវាថែទាំ

ស្លាក
ទីតាំងTaiwan
ប្រភពទិន្នន័យKaohsiung City Government
ចុចមើល : 125
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2017/3/7
ថ្ងៃខែថ : 2017/3/7 下午 02:54:00

សេចក្ដីប្រកាស ឆ្នាំ2017ដំណឹងស្ដីពីវគ្គសិក្សាបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈក្រុងកៅស្យុង ប្រាក់ឧបត្ថម្ភលើ
ការបង់ប្រាក់ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់បុគ្គលិកសេវាថែទាំ
( កន្លះឆ្នាំដំបូងនៃឆ្នាំ2017ថ្លៃវគ្គសន្មតនៅខែមិនាប្រកាសដោយក្រសួងការងារនាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍកម្លាំងពលកម្មសាខានាយកដ្ឋានកៅភីងផុងតុង) (Skill Evaluation Center of Workforce Development Agency, Ministry of Labor)


សេចក្ដីប្រកាស ឆ្នាំ2017ដំណឹងស្ដីពីវគ្គសិក្សាបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈក្រុងកៅស្យុង ប្រាក់ឧបត្ថម្ភលើ
ការបង់ប្រាក់ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់បុគ្គលិកសេវាថែទាំ
( កន្លះឆ្នាំដំបូងនៃឆ្នាំ2017ថ្លៃវគ្គសន្មតនៅខែមិនាប្រកាសដោយក្រសួងការងារនាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍកម្លាំងពលកម្មសាខានាយកដ្ឋានកៅភីងផុងតុង) (Skill Evaluation Center of Workforce Development Agency, Ministry of Labor)


មុខងារសេវាកម្ម៖
1-កិច្ចការផ្ទះនិងសេវាថែទាំពីសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃ។
2-សេវាថែទាំរាងកាយ។
3-ក្រោមការចង្អុលបង្ហាញរបស់គិលានុបដ្ឋាយិកាជំនួយក្នុងការប្រតិបត្តិថែទាំអ្នកជំងឺ។ប៉ុន្តែឥរិយាបនៃសេវាកម្មនេះមិនពាក់ព័ន្ធនឹងផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្តនិងគិលានុបដ្ឋាយិកាឡើយ។

Was this information helpful? Yes    No