:::

ឆ្នាំ2017សេវាកម្មរថយន្តប្រតិប័ត្ររបស់នាយកដ្ខានអន្តោប្រវេសន៍ស្រុកភីងតុង សូមស្វាគមន៍ប្រើប្រាស់ឲ្យបានច្រើន!

ស្លាក
ទីតាំងTaiwan
ប្រភពទិន្នន័យNational Immigration Agency, Ministry of the Interior
ឆ្នាំ2017សេវាកម្មរថយន្តប្រតិប័ត្ររបស់នាយកដ្ខានអន្តោប្រវេសន៍ស្រុកភីងតុង សូមស្វាគមន៍ប្រើប្រាស់ឲ្យបានច្រើន!
ឆ្នាំ2017សេវាកម្មរថយន្តប្រតិប័ត្ររបស់នាយកដ្ខានអន្តោប្រវេសន៍ស្រុកភីងតុង សូមស្វាគមន៍ប្រើប្រាស់ឲ្យបានច្រើន!
ចុចមើល : 266
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2017/3/7
ថ្ងៃខែថ : 2017/3/7 下午 02:53:00

ដើម្បីឲ្យសេវាកម្មខិតជិតគ្រួសារអន្តោប្រវេសន៍
ដែលនៅតាមតំបន់ជនបទកោះដែលនៅឆ្ងាយ
តាមរយៈសេវាកម្មរថយន្តប្រតិប័ត្រ រួមជាមួយសាលា
សង្កាត់ លីកាំង ណេភូ ឆៅចូ តុងកាំង លាវឈោ ហ្វាងលែវ ហ៊ឹងឈុន ដោយវិធីកំណត់ពេលវេលា កំណត់ទីតាំងបែងចែកតាមតំបន់ ផ្ដល់នូវការពនយាពេលលិខិតអនុញ្ញាត្តិ(ឈប់)ស្នាក់នៅ សេវាកម្មប្រឹក្សាពីច្បាប់ដែល
ពាក់ព័ន្ធ សម្រួលដល់គ្រួសារអន្តោប្រវេសន៍ពីការធ្វើដំណើរតាមទូក ឡាន ដើម្បីបង្ហាញឲ្យ ឃើញសកម្មភាពរដ្ឋាភិបាលបម្រើប្រជាជន។


ឆ្នាំ2017ទីតាំងដែលចេញប្រតិប័ត្ររបស់សេវាកម្មរថយន្តប្រតិប័ត្រសូមអានអត្ថបទភ្ជាប់។

Was this information helpful? Yes    No