:::

នាយកដ្ខានអន្តោប្រវេសន៍ស្រុកភីងតុងការរិយាល័យសេវាកម្ម( PinTung Service Center, National Immigration Agency) "សុភមង្គលគ្រួសារ វគ្គសិក្សាផ្សព្វផ្សាយការអប់រំគ្រួសារអន្តោប្រវេសន៍" សូមស្វាគមន៏ចុះឈ្មោះចូលរួម!

ស្លាក
ទីតាំងTaiwan
ប្រភពទិន្នន័យNational Immigration Agency, Ministry of the Interior
នាយកដ្ខានអន្តោប្រវេសន៍ស្រុកភីងតុងការរិយាល័យសេវាកម្ម( PinTung Service Center, National Immigration Agency) "សុភមង្គលគ្រួសារ វគ្គសិក្សាផ្សព្វផ្សាយការអប់រំគ្រួសារអន្តោប្រវេសន៍" សូមស្វាគមន៏ចុះឈ្មោះចូលរួម!
នាយកដ្ខានអន្តោប្រវេសន៍ស្រុកភីងតុងការរិយាល័យសេវាកម្ម( PinTung Service Center, National Immigration Agency) "សុភមង្គលគ្រួសារ វគ្គសិក្សាផ្សព្វផ្សាយការអប់រំគ្រួសារអន្តោប្រវេសន៍" សូមស្វាគមន៏ចុះឈ្មោះចូលរួម!
ចុចមើល : 248
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2017/3/7
ថ្ងៃខែថ : 2017/3/7 下午 02:52:00

ដើម្បីលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងរបស់ប្រជាជនចំពោះអាពាហ៍ពិពាហ៍ឆ្លងដែននិងពង្រឹងការទទួលខុសត្រូវ
ការយល់ដឹងរបស់ជនអន្តោប្រវេសន៍ថ្មីនៅតៃវ៉ាន់អំពីច្បាប់ស្នាក់នៅដែលពាក់ព័ន្ធ និងអាចប្រើធនធានសុខុមាលភាព វគ្គសិក្សាបង្កើនការយល់ដឹងពិសេសអប់រំគ្រួសារអន្តោប្រវេសន៍ " ផ្តល់គំនិតដល់គ្រួសារអន្តោប្រវេសន៍ថ្មីតាមរយៈរៀបការ ដើម្បីបង្កើនសមត្ថភាពក្នុងការសម្របខ្លួនទៅនឹងជីវិតនៅតៃវ៉ាន់ ដែលអាច
រក្សានូវស្ថិរភាពអារម្មណ៍នៅក្នុងទឹកដីថ្មី និងជីវិតដែលមានសុវត្ថិភាព។សូមស្វាគមន៏ចុះឈ្មោះចូលរួម!


ឆ្នាំសិក្សា2017សេចក្តីលម្អិតមាតិកាវគ្គសិក្សានិងរយៈពេលដំណើរការ សូមចូលទៅមើលឯកសារភ្ជាប់ បើសឹនមានការប្រែប្រួល ដំណឹងពិតប្រកដនឹងបិតប្រកាសនៅគេហទំព័រនាយកដ្ខានអន្តោប្រវេសន៍ស្រុកភីងតុងការរិយាល័យសេវាកម្ម( PinTung Service Center, National Immigration Agency)។

ឆ្នាំសិក្សា2017សេចក្តីលម្អិតមាតិកាវគ្គសិក្សានិងរយៈពេលដំណើរការ សូមចូលទៅមើលឯកសារភ្ជាប់ បើសឹនមានការប្រែប្រួល ដំណឹងពិតប្រកដនឹងបិតប្រកាសនៅគេហទំព័រនាយកដ្ខានអន្តោប្រវេសន៍ស្រុកភីងតុងការរិយាល័យសេវាកម្ម( PinTung Service Center, National Immigration Agency)។

Was this information helpful? Yes    No