:::

នៅមជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មគ្រួសាជនអន្តោប្រវេសន៏ថ្មី ការិយាល័យសេវាកម្មការងារក្រុងស៊ីនប៉ិ(Taipei City Government)បានផ្ដល់ "ប្រឹក្សាការងារនិងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ" ផ្ទាល់ទល់មុខគ្នា សូមចូល

ស្លាក
ទីតាំងTaiwan
ប្រភពទិន្នន័យNew Taipei City Government
ចុចមើល : 188
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2017/3/7
ថ្ងៃខែថ : 2017/3/7 下午 02:49:00

នៅមជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មគ្រួសាជនអន្តោប្រវេសន៏ថ្មី ការិយាល័យសេវាកម្មការងារក្រុងស៊ីនប៉ិ(Taipei
City Government) ប្រគល់សិទ្ធជូបុគ្គលិកប្រឹក្សា
សេវាកម្មការងារដើម្បីប្រឹក្សាសេវាកម្មការងារដល់ជនអន្តោប្រវេសន៏ថ្មី ផ្ដល់"ប្រឹក្សាការងារនិង បណ្តុះ
បណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ" ផ្ទាល់ទល់មុខគ្នាចំពោះជនអន្តោ
ប្រវេសន៏ថ្មី ដែលមានបំណងចង់ រកការងារនិងមាន
សម្ថភាពការងារ។ព្រមទាំងនាំទៅធ្វើបទសម្ភាសន៍ការងារនិងណែនាំពីព៌តមានការងារ ត្រូវធ្វើការណាត់ជួបជាមុន លេខ(02)89858509 ម៉ោងធ្វើការប្រចាំខែគឺរាល់សប្តាហ៍ទីពីរនិងសប្តាហ៍ទីបួនត្រូវ
នឹងថ្ងៃពុធ ម៉ោង 9 ព្រឹកដល់ម៉ោង 12 ថ្ងៃត្រង់។


ទូរស័ព្ទប្រឹក្សាដោយឥតគិតថ្លៃ៖0800-250880

Was this information helpful? Yes    No