:::

កាលវិភាគចេញប្រតិប័ត្ររបស់រថយន្តសេវាកម្ម នាយកដ្ខានអន្តោប្រវេសន៍ក្រុងតៃណានការរិយាល័យសេវាកម្មទីពីរ(Tainan City Second Service Ceter, National Immigration Agency)ចាប់ពីខែមករាដល់ខែមិថុនាប្រចាំឆ្នាំ2017 ។

ស្លាក
ទីតាំងTaiwan
ប្រភពទិន្នន័យNational Immigration Agency, Ministry of the Interior
កាលវិភាគចេញប្រតិប័ត្ររបស់រថយន្តសេវាកម្ម នាយកដ្ខានអន្តោប្រវេសន៍ក្រុងតៃណានការរិយាល័យសេវាកម្មទីពីរ(Tainan City Second Service Ceter, National Immigration Agency)ចាប់ពីខែមករាដល់ខែមិថុនាប្រចាំឆ្នាំ2017 ។
កាលវិភាគចេញប្រតិប័ត្ររបស់រថយន្តសេវាកម្ម នាយកដ្ខានអន្តោប្រវេសន៍ក្រុងតៃណានការរិយាល័យសេវាកម្មទីពីរ(Tainan City Second Service Ceter, National Immigration Agency)ចាប់ពីខែមករាដល់ខែមិថុនាប្រចាំឆ្នាំ2017 ។
ចុចមើល : 160
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2017/3/7
ថ្ងៃខែថ : 2017/3/7 下午 02:43:00

នាយកដ្ខានអន្តោប្រវេសន៍ក្រុងតៃណានការរិយាល័យសេវាកម្មទីពីរ(Tainan City Second Service Ceter, National Immigration Agency)របស់រថយន្តប្រតិប័ត្រ មានសេវាកម្មដូចខាងក្រោម៖

1-ធ្វើឲ្យមានភាពងាយស្រួលក្នុងការពន្យាពេលលិខិតអនុញ្ញាតស្នាក់នៅនិងទទួលប្រម៉ូលឯកសារ
2-ប្រឹក្សាផ្នែកកិច្ចការនិងផ្សព្វផ្សាយច្បាប់
3-ការយកចិត្តទុកដាក់សួរសុខទុក្ខតាមគ្រួសារ

តារាងកាលវិភាគចេញប្រតិប័ត្ររបស់រថយន្តសេវាកម្ម ពីខែមករាដល់ខែមិថុនាប្រចាំឆ្នាំ2017 មើលឯកសារភ្ជាប់ ហើយពេលវេលាដែលសេវាកម្មនេះប្រសិនបើមានការប្រែប្រួល នឹងបិតប្រកាសនៅ លើគេហទំព័រនាយកដ្ខានអន្តោប្រវេសន៍ក្រុងតៃណានការរិយាល័យសេវាកម្មទីពីរ(Tainan City Second Service Ceter, National Immigration Agency) និងទំព័រអ្នកគាំទ្រ FB។

Was this information helpful? Yes    No