:::

សៀវភៅបញ្ជាក់សមត្ថភាពភាសាខឹ

ស្លាក
ទីតាំង
ប្រភពទិន្នន័យNational Immigration Agency, Ministry of the Interior
សៀវភៅបញ្ជាក់សមត្ថភាពភាសាខឹ
សៀវភៅបញ្ជាក់សមត្ថភាពភាសាខឹ
ចុចមើល : 181
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2017/1/23
ថ្ងៃខែថ : 2017/1/23 下午 03:57:00

ភាសាខឹយ៉ូវយ៉ូវឆ្លងចូលវគ្គសៀវភៅអាណាព្យាបាល សៀវភៅបញ្ជាក់កម្រិតទាបជាលក្ខណៈលេខខ្ទង់ពីសមត្ថភាពនៃភាសាខឹ ហើយនិងសៀវភៅបញ្ជាក់កម្រិតកណ្តាលនិងកម្រិតខ្ពស់ពីសមត្ថភាពនៃភាសាខឹ គឺអាចស៊ើបសួរនិងទាញយក (download) ពីគេហទំព័រក្រុមប្រឹក្សាគ្រួសារខឹ និងតាមវិទ្យាស្ថានអ៊ិនធឺណែតហាខឹ ។

Was this information helpful? Yes    No