:::

ការសាកសួរពត៌មានបញ្ជាក់អំពីជំនាញ ក្រសួងការងារ (Ministry of Labor)

ស្លាក
ទីតាំង
ប្រភពទិន្នន័យMinistry of Labor
ចុចមើល : 655
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2017/1/23
ថ្ងៃខែថ : 2017/1/23 下午 03:51:00

ទាក់ទងនឹងការសាកសួរពត៌មានបញ្ជាក់អំពីជំនាញប្រជាពលរដ្ឋ
ទាំងអស់អាចទំនាក់ទំនងមកកាន់៖
1. ការិយាល័យអភិវឌ្ឍកម្លាំងពលកម្មនៃក្រសួងការងារ(Workforce Development Agency,Ministry of Labor)
「គេហទំព័រមជ្ឈមណ្ឌលពត៌មានបញ្ជាក់អំពីជំនាញសកល」(http://www.labor.gov.tw) ដោយធ្វើការទាញយក(download) ឯកសារបញ្ជាក់អំពីជំនាញសម្រាប់ជាឯកសារយោងក្នុងការធ្វើតេស្តនិងពត៌មានធ្វើតេស្តពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀត។
2. គណៈកម្មាធិការអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ (National Development Council) ”Eរៀបចំផ្ទះ” ដើម្បីទទួលបានពត៌មានទាក់ទងនឹងការបញ្ជាក់អំពីជំនាញ។
3. ប្រព័ន្ធទូរសព្ទប្រឹក្សាយោបល់ដោយឥតគិតថ្លៃរបស់ការិយា
ល័យអភិវឌ្ឍកម្លាំងពលកម្មនៃមន្ទីរការងារឬប្រព័ន្ធទូរសព្ទ
ពាក់ព័ន្ធនឹងការបញ្ជាក់អំពីជំនាញដែលមានទូរសព្ទលេខ (04-2259-5700)។
4. ផ្សារទំនើបដើម្បីទិញខិត្តប័ណ្ណផ្សព្វផ្សាយបញ្ជាក់អំពីជំនាញនិងតារាងចុះឈ្មោះ។

Was this information helpful? Yes    No