:::

មជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈនៃការិយាល័យពលកម្មតៃប៉ិថ្មី(Vocantional Training Ceter, New Taipei City Government)បានបើកថ្នាក់បណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈដោយឥតគិតថ្លៃសម្រាប់អ្នកគ្មានការងារធ្វើចូលរៀន

ស្លាក
ទីតាំង
ប្រភពទិន្នន័យNew Taipei City Government
ចុចមើល : 158
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2017/1/23
ថ្ងៃខែថ : 2017/1/23 下午 03:48:00

ទាក់ទងនឹងពត៌មានវគ្គសិក្សា សូមទំនាក់ទំនងមកទូរសព្ទលេខ (02)8969-2150 ឬក៏អាចចូលទៅកាន់គេហទំព័រ (http://www.vtc.ntpc.gov.tw) ស៊ើបសួរពត៌មានទទួលសិស្សចូលរៀន។

Was this information helpful? Yes    No