:::

ការិយាល័យសហគ្រាសខ្នាតតូចនិងមធ្យមនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច(Small and Medium Enterprise Administration, Ministry of Economic Affairs)-មហាវិទ្យាល័យបណ្តាញពាណិជ្ជកម្មខ្នាតតូចនិងមធ្យម

ស្លាក
ទីតាំង
ប្រភពទិន្នន័យMinistry of Economic Affairs
ចុចមើល : 111
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2017/1/23
ថ្ងៃខែថ : 2017/1/23 下午 03:47:00

តើលោកអ្នកចង់បំពេញចំណេះដឹងផ្ទាល់ខ្លួនដោយគ្មានដែនកំណត់ដែរឬទេ? សូមប្រញាប់ភ្ជាប់ទៅកាន់បណ្តាញមហាវិទ្យាល័យសម្រាប់សហគ្រាសខ្នាតតូចនិងមធ្យម នឹងមានការផ្តល់ជូននូវមេរៀនសិក្សាចំនួនជាង ៧០០មេរៀន ដោយឥតគិតថ្លៃ ព្រមទាំងមានឯកសារសិក្សាស្វ័យសិក្សាយ៉ាងសម្បូណ៍បែប សម្រាប់ផ្តល់នូវការបង្កើនចំណេះដឹងផ្ទាល់ខ្លួនទាក់ទងទៅនឹងសហគ្រាស ។

Was this information helpful? Yes    No