:::

ការិយាល័យសហគ្រាសខ្នាតតូចនិងមធ្យមនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច(Small and Medium Enterprise Administration, Ministry of Economic Affairs)-ថ្នាក់ស្តីពីការបង្កើតអាជីវកម្មដំបូង

ស្លាក
ទីតាំង
ប្រភពទិន្នន័យMinistry of Economic Affairs
ចុចមើល : 166
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2017/1/23
ថ្ងៃខែថ : 2017/1/23 下午 03:47:00

ដើម្បីបង្កើនចំណេះដឹងបង្កើតអាជីវកម្ម ពង្រឹងសមត្ថភាពបង្កើត
អាជីវកម្មនិងការសម្រេចបាននូវសហគ្រិនភាពទាំងវ័យក្មេងព្រមទាំងអាចស្នើសុំប្រាក់កម្ចីតាមរយៈថ្នាក់បញ្ជាក់សមត្ថភាពបង្កើត
អាជីវកម្ម សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រចំណេះដឹងបង្កើតអាជីវកម្មជាទំលាប់សិក្សា ដើម្បីពិនិត្យមើលពត៌មានលម្អិត។

Was this information helpful? Yes    No