:::

ការិយាល័យសុខាភិបាលក្រុងតៃជុង (Health Bureau of Taichung )"មជ្ឈមណ្ឌលប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀន (The Drug Abuse Prevention Center of the Taichung City Government Health Bureau)" បានបង្កើតនូវសេវាប្រឹក្សាយោបល់ក្នុងការបន្សាបគ្រឿងញៀន រយៈពេល២៤ម៉ោងដោយឥតគិតថ្លៃ

ស្លាក
ទីតាំង
ប្រភពទិន្នន័យTaichung City Government
ចុចមើល : 838
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2017/1/23
ថ្ងៃខែថ : 2017/1/23 下午 03:41:00

សេវាប្រឹក្សាយោបល់ក្នុងការបន្សាបគ្រឿងញៀន រយៈពេល២៤ម៉ោងដោយឥតគិតថ្លៃដែលមានទូរសព្ទលេខ 0800-770885 បើលោកអ្នកមានបញ្ហានានាទាក់ទងនឹងគ្រឿងញៀន លោកអ្នកអាចទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខទូរសព្ទនេះ លោកអ្នកនឹងទទួលបានការប្រឹក្សាពីអ្នកជំនាញ។

Was this information helpful? Yes    No