:::

សេវាដាក់ពាក្យស្នើសុំតាមអ៊ីនធើណេតនិងសេចក្តីជូនដំណឹងអំពីប័ណ្ណសម្គាល់ដែលមានលក្ខណៈដូចគ្នាសម្រាប់ជនបរទេស

ស្លាក
ទីតាំង
ប្រភពទិន្នន័យNational Immigration Agency, Ministry of the Interior
សេវាដាក់ពាក្យស្នើសុំតាមអ៊ីនធើណេតនិងសេចក្តីជូនដំណឹងអំពីប័ណ្ណសម្គាល់ដែលមានលក្ខណៈដូចគ្នាសម្រាប់ជនបរទេស
សេវាដាក់ពាក្យស្នើសុំតាមអ៊ីនធើណេតនិងសេចក្តីជូនដំណឹងអំពីប័ណ្ណសម្គាល់ដែលមានលក្ខណៈដូចគ្នាសម្រាប់ជនបរទេស
ចុចមើល : 845
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2017/1/23
ថ្ងៃខែថ : 2017/1/23 下午 03:37:00

「លេខប័ណ្ណសម្គាល់ដែលមានលក្ខណៈដូចគ្នា」គឺដើម្បីធ្វើឲ្យភាគីប្រើប្រាស់អាចចុះឈ្មោះនៅសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនតៃវ៉ាន់「លេខប័ណ្ណសម្គាល់ដែលមានលក្ខណៈដូចគ្នា」 មនុស្សម្នាក់មានលេខសម្គាល់ចំនួន១ ហើយប្រើប្រាស់ពេញមួយជីវិត។

សេចក្តីជូនដំណឹងអំពីការផ្តល់ប័ណ្ណសម្គាល់ដែលមានលក្ខណៈដូចគ្នាសម្រាប់ជនបរទេស

សេវាដាក់ពាក្យស្នើសុំតាមអ៊ីនធើណេតសម្រាប់ជនបរទេសទទួលបានលេខសម្គាល់ដែលមានលក្ខណៈដូចគ្នា

Was this information helpful? Yes    No