:::

ក្រុមហ៊ុនផ្សព្វផ្សាយប្រទេសចិនគេហទំព័រផ្សព្វផ្សាយកោះតៃវ៉ាន់(Broadcasting Corporation of China)『និស្ស័យនៅកោះតៃវ៉ាន់』ចាក់ផ្សាយកម្មវិធី

ស្លាក
ទីតាំង
ប្រភពទិន្នន័យBroadcasting Corporation of China
ក្រុមហ៊ុនផ្សព្វផ្សាយប្រទេសចិនគេហទំព័រផ្សព្វផ្សាយកោះតៃវ៉ាន់(Broadcasting Corporation of China)『និស្ស័យនៅកោះតៃវ៉ាន់』ចាក់ផ្សាយកម្មវិធី
ក្រុមហ៊ុនផ្សព្វផ្សាយប្រទេសចិនគេហទំព័រផ្សព្វផ្សាយកោះតៃវ៉ាន់(Broadcasting Corporation of China)『និស្ស័យនៅកោះតៃវ៉ាន់』ចាក់ផ្សាយកម្មវិធី
ចុចមើល : 181
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2017/1/23
ថ្ងៃខែថ : 2017/1/23 下午 03:34:00

ម៉ោងផ្សាយកម្មវិធី៖ រៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យពីម៉ោង១៤ដល់
ម៉ោង១៦រសៀល

ប៉ុស្តិ៍សម្រាប់ស្តាប់កម្មវិធីសូមចូលទៅកាន់
http://www.bcc.com.tw/news5_program.asp

Was this information helpful? Yes    No