:::

ဟတ်က(Hakka)ဘာသာစကားစွမ်းရည် အသိအမှတြ်ပုပို ့ချချက် စာအုပ်

ဟတ်က(Hakka)ဘာသာစကားစွမ်းရည် အသိအမှတြ်ပုပို ့ချချက် စာအုပ်
ဟတ်က(Hakka)ဘာသာစကားစွမ်းရည် အသိအမှတြ်ပုပို ့ချချက် စာအုပ်
Hit : 240
Date : 2017/1/23
Updated : 2017/12/7 下午 03:03:00

ကလေးငယ်များ ဟတ်က(Hakka)ဘာသာစကားတတ် မြောက်စေရန်မိဘများအတွက်လက်စွဲစာအုပ်၊ ဒစ်ဂျစ် တယ်(digitization) မူလတန်းအဆင့်ဟတ်က(Hakka) ဘာသာစကားစွမ်းရည် အသိအမှတြ်ပုပို့ချချက်စာအုပ် နှင့်အလယ်တန်းအဆင့်ဟတ်က(Hakka)ဘာသာစကား စွမ်းရည်နှင့် အကြီးတန်းအဆင့်ဟတ်က(Hakka)ဘာသာ စကားစွမ်းရည် အသိအမှတြ်ပုပို ့ချချက်စာအုပ်များကို ဟတ်က(Hakka)ကော်မတီ(Hakka Affairs Council) ဝက်ဘ်ဆိုက်နှင့် ဟားခက်အင်တာနက်ကောလိပ် (Hakka e-learning Center)၌ စုံစမ်းမေးမြန်းခြင်း နှင့်ဒေါင်းလော့(dowland)ပြုလုပ်နိုင်သည်။

Was this information helpful? Yes    No