:::

ဖွံ ့ဖြိုးမှုနှေးကွေးသည့်ကလေးအားတွေ့ရှိပါက အကြောင်းကြားရန်နှင့်

Label
Location
ဖွံ ့ဖြိုးမှုနှေးကွေးသည့်ကလေးအားတွေ့ရှိပါက အကြောင်းကြားရန်နှင့်
ဖွံ ့ဖြိုးမှုနှေးကွေးသည့်ကလေးအားတွေ့ရှိပါက အကြောင်းကြားရန်နှင့်
Hit : 104
Date : 2017/1/23
Updated : 2017/12/6 下午 04:02:00

ကျန်းမာရေးနှင့်လူမှုဖူလုံရေးဝနြ်ကီးဌာန လူမှုရေးနှင့်မိသားစုရေးရာ အုပ်ချုပ်ရေးရုံး (Social and Family Affairs Administration Ministry of Health and Welfare)သည် ဖွံ ့ဖြိုးမှုနှေးကွေးသည့်က လေးအားတွေ့ရှိပါက အကြောင်းကြားရန်နှင့် အမှုတစ်ခုချင်းစီကို စီ မံခန် ့ခွဲဝန်ဆောင်မှုပေးသည့် ဝက်ဘ်ဆိုက် (fa jhǎn chíh huǎn ér tóng tong bào jì gè àn guǎn lǐ fú wù wǎng) ကိုတည်ထောင်ပြီး စောလျင်စွာကုသခြင်းဝန်ဆောင်မှုနှင့် ပတ်သက်
သည့်သတင်းအရင်း အမြစ်နှင့် သတင်းအချက်အလက်များကို မိဘ
များနားလည်စေရန် ပံ့ ပိုးပေးသည်။

Was this information helpful? Yes    No