:::

ကလေးထိန်း(နာနီ) စာရင်းသွင်းစီမံခန့်ခွဲသည့် သတင်းဝက်ဘ်ဆိုက်

Label
Location
ကလေးထိန်း(နာနီ) စာရင်းသွင်းစီမံခန့်ခွဲသည့် သတင်းဝက်ဘ်ဆိုက်
ကလေးထိန်း(နာနီ) စာရင်းသွင်းစီမံခန့်ခွဲသည့် သတင်းဝက်ဘ်ဆိုက်
Hit : 338
Date : 2017/1/23
Updated : 2017/12/6 下午 04:02:00

ကျန်းမာရေးနှင့်လူမှုဖူလုံရေးဝန်ကြီးဌာန လူမှုရေးနှင့်မိသားစုရေးရာ အုပ်ချုပ်ရေးရုံး (Social and Family Affairs Administration Ministry of Health and Welfare)သည် 「ကလေးထိန်း(နာနီ) စာရင်းသွင်းစီမံခန် ့ခွဲသည့် သတင်းဝက်ဘ်ဆိုက် 」ကိုတည်ထောင် ၍မိဘများ ကလေးထိန်းခြင်းအချက်အလက်အရင်းအမြစ် နှင့်ပတ် သက်သည်များကို စုံစမ်း မေးမြန်းနိုင်ရန် ပံ့ပိုးပေးသည်။

Was this information helpful? Yes    No