:::

အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန(Ministry of Labor)၏ တတ်ကျွမ်းမှုစွမ်း ရည် စစ်ဆေးအတည်ပြုသည့် သတင်းအချက်အလက်များအား စုံစမ်း မေးမြန်းခြင်း

Label
Location
Hit : 161
Date : 2017/1/23
Updated : 2017/12/6 上午 11:53:00

တတ်ကျွမ်းမှုစွမ်းရည် စစ်ဆေးအတည်ပြုသည့် သတင်းအချက်အ လက်များအား စုံစမ်းမေးမြန်းခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အများပြည်သူများ လုပ်ဆောင်နိုင်သည်မှာ-
1. အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန လုပ်သားအင်အားဖွံ့ဖြိုးရေးရုံး
「တတ်ကျွမ်းမှုစွမ်းရည် စစ်ဆေးအတည်ပြုသည့်ဝက်ဘ်ဆိုက်」( Skill Evaluation Center of the Workforce Development Agency,Ministry of Labor)(http://www.labor.gov.tw)၌ အကျဉ်းချုပ်စည်းမျဉ်းများအား ဒေါင်းလော့ပြုလုပ်နိုင်ပြီး စစ်ဆေးရာ၌ ကိုးကားရန်လိုအပ်သည့် အချက်အလက်များ၊မေးခွန်းဟောင်းများ စသဖြင့် သက်ဆိုင်သည ့်သတင်းအချက်အလက်များကိုလည်း ပ့ံပိုး ပေးသည်။

2.အမျိုးသားဖွံ ြ့ဖိုးရေးကော်မတီ(National Development Council) ၏「Eကွမ်ကျား」၌ တတ်ကျွမ်းမှုစွမ်းရည် စစ်ဆေးအတည်ပြု ခြင်း နှင့်သက်ဆိုင်သည့် သတင်းအချက်အလက်များကို ရရှိနိုင်သည်။

3. အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန လုပ်သားအင်အားဖွံ ြ့ဖိုးရေးရုံး
(Workforce Development Agency,Ministry Of Labor)၏ အခ
မဲ့အကြြံပုသည့်အထူးဖုံးလိုင်း သို ့မဟုတ်စစ်ဆေးအတည်ပြုခြင်းနှင့်
ပတ်သက်၍ဝန်ဆောင်မှုပေးသည့် အထူးဖုံးလိုင်း (04-2259-5700
သို ့လည်း ခေါ်ဆိုနိုင်ပါသည်။

4.စတိုးဆိုင်သို ့သွားရောက်၍လည်း တတ်ကျွမ်းမှုစွမ်းရည် စစ်ဆေး အတည်ပြုသည့် အကျဉ်းချုပ်စည်းမျဉ်းနှင့် လျှောက်လွှာတင်ရန် ဖောင်များအား ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။

Was this information helpful? Yes    No