:::

အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန(Ministry of Labor)၏ ဒေသကျော်၍ အလုပ်အကိုင်ရရှိရန် ထောက်ပံံ့ခြင်း

Label
Location
Hit : 155
Date : 2017/1/23
Updated : 2017/12/6 上午 11:51:00

3လအထက် အဆက်မပြတ်အလုပ်လက်မြဲ့ဖစ်နေသူများ သို့မဟုတ် မိမိသဘောဖြင့် အလုပ်ထွကြ်ခင်းမဟုတ်သော အလုပ်သမားများသည် အစိုးရ အလုပ်အကိုင်ရရှိရေး ဝန်ဆောင်မှုအဖွဲ ့အစည်းတွင် အလုပ်အ ကိုင်ရရှိရန် စာရင်းသွင်းခြင်းနှင့် အလုပ်ရရှိရန် အကြံပေးခြင်းခံယူသင့် သည်။အကယ်၍မိမိ၏ဒေသတွင် သင့်လျော်သောအလုပ်မရှိပါက ဒေသကျော်၍ အလုပ်အကိုင်ရရှိရန် ဆန္ဒရှိမရှိမေးမြန်း၍ ဒေသကျော်၍ အလုပ်အကိုင်ရရှိရန် အကြံပေးသင့်သည်။ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့် ကိုက်ညီ သူသည် အခြားဒေသ၌အလုပ်အကိုင်ရရှိရန်လိုအပ်သော လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေးထောက်ပံ့ကြေး၊ အိမ်ခန်းဌားရန်ထောက်ပံ့ကြေးများကို
လျှောက်ထားနိုင်၍ အကြာဆုံး12လနှင့် ပြောင်းရွှေ ့စရိတ်များ ထောက်ပံ့ပေးသည်။
သက်ဆိုင်သည့် သတင်းအချက်အလက်များကို သိရှိလိုပါကတစ်နိုင်ငံ လုံးရှိ အစိုးရ အလုပ်အကိုင်ရရှိရေးဝန်ဆောင်မှုအဖွဲ့များနှင့် ဆက် သွယ်နိုင်သည်၊

Was this information helpful? Yes    No