:::

အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန(Ministry of Labor)၏ ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံသား များအား သူနာပြုလက်ထောက်အဖြစ် အလုပ်ရှင်မှဌားရမ်းရန် ထောက် ပ့ံခြင်းနည်းလမ်း

Label
Location
Hit : 138
Date : 2017/1/23
Updated : 2017/12/6 上午 11:49:00

ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံသားများအား အချိန်ရှည်သူနာပြုလက်ထောက်အဖြစ် ဝင် ရောက်လုပ်ကိုင်မှု မြှင့်တင်ရန်၊ ပြည်ပနိုင်ငံသားများအား သူနာပြုလက် ထောက်အဖြစ် ဌားရမ်းခြင်းလျော့နည်းစေရန် ဖြစ်သည်။ ဤဌာနမှ အလုပ်ရှင်ကိုဌားရမ်းရန် ငွေကြေးထောက်ပြံ့ပီး ပြည်ပနိုင်ငံသားများ အား သူနာပြုလက်ထောက်အဖြစ် ဌားရမ်းရန်အရည်အချင်းပြည့်မှီ၍ သူနာပြုလက်ထောက် မဌားရမ်းသေးသောအလုပ်ရှင်များအား ဒေသ အသီးသီးရှိ အစိုးရဌာနမှ ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံသားများအား သူနာပြုလက် ထောက်အဖြစ်ဌားရမ်းရန် အကြံပေးသည်။ သက်ဆိုင်သည့် ပြဋ္ဌာန်း ချက်များနှင့် ကိုက်ညီသူသည် အစိုးရအလုပ်အကိုင်ရရှိရေး ဝန် ဆောင်မှုအဖွဲ ့အစည်းတွင် ထောက်ပံ့ငွေပေးရန် လျှောက်လွှာတင်နိုင် သည်။
သက်ဆိုင်သည့် သတင်းအချက်အလက်များကို သိရှိလိုပါက ဒေသအ သီးသီးရှိ ရေရှည်သူနာပြုလက်ထောက်စီမံခန် ့ခွဲရေးစင်တာ(Long- Term Care Management Center) သို ့မဟုတ် တစ်နိုင််ငံလုံးရှိအစိုးရ အလုပ်အကိုင်ရရှိရေး ဝန်ဆောင်မှုအဖွဲ ့အစည်းနှင့်ဆက်သွယ်နိုင် သည်။သို ့မဟုတ်24နာရီ ဝန်ဆောင်မှုပေးသည့် အခမဲ့အထူးဖုံးလိုင်း 0800-777-888သို ့လည်း ခေါ်ဆိုနိုင်ပါသည်။

Was this information helpful? Yes    No