:::

အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန(Ministry of Labor)၏ အလုပ်အကိုင်ရရှိရန် စွမ်းအားပျိုးထောင်ပေးသည့့် စီမံကိန်း

Label
Location
Hit : 159
Date : 2017/1/23
Updated : 2017/12/6 上午 11:49:00

သင်အလုပ်လက်မြဲ့ဖစ်သည့်အခါ အစိုးရအလုပ်အကိုင်ရရှိရေး ၀န် ဆောင်မှုအဖွဲ့အစည်းတွင် အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေရန် စာရင်းသွင်းခြင်း ပြုလုပ်ရမည်။ကောင်တာဝန်ထမ်းမှ အကြံပြုသည့်အတိုင်း ပုဂ္ဂလိကအ ဖွဲ့အစည်းတွင် အလုပ်အကိုင်ရရှိရန် စွမ်းအားပျိုးထောင်ပေးသည့် စီမံကိန်းမှ စီမံပေးသည့်အလုပ်ကိုလုပ်ရမည်။

အလုပ်အကိုင်ရရှိရန် စွမ်းအားပျိုးထောင်ပေးသည့် စီမံကိန်းအရ အ လုပ်ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်သူသည် အလုပ်၏သဘောသဘာဝကိုလိုက်၍ လူတိုင်းတစ်နာရီလျှင် ဤဌာနမှကြေညာထားသည့် အခြေခံတစ်နာရီ ၏လုပ်အားခကိုထောက်ပံ့သည်။တစ်ရက်လျှင်အမြင့်ဆုံး 8နာရီ အလုပ် လုပ်နိုင်ပြီး တစ်လလျှင်အမြင့်ဆုံး 22ရက်အလုပ်လုပ်ရန် မူဝါဒသတ် မှတ်ထားသည်။

Was this information helpful? Yes    No