:::

အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန(Ministry of Labor)၏ ဘက်စုံအလုပ်အ ကိုင်ရရှိရန်အခွင့်အရေး တိုးမြှင့်သည့်အစီအစဉ်

Label
Location
Hit : 118
Date : 2017/1/23
Updated : 2017/12/6 上午 11:48:00

သင်အလုပ်လက်မြဲ့ဖစ်သည့်အခါ အစိုးရအလုပ်အကိုင်ရရှိရေး ဝန် ဆောင်မှုအဖွဲ့အစည်းတွင် အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေရန် စာရင်းသွင်းခြင်း ပြုလုပ်ရမည်။ကောင်တာဝန်ထမ်းမှ အကြံပြုသည့်အတိုင်း ပုဂ္ဂလိကအ ဖွဲ ့အစည်းတွင် ဘက်စုံအလုပ်အကိုင်ရရှိရန်အခွင့်အရေး တိုးမြှင့်သည့် အစီအစဉ်မှ စီမံပေးသည့်အလုပ်ကိုလုပ်ရမည်။
ဘက်စုံအလုပ်အကိုင်ရရှိရန်အခွင့်အရေး တိုးမြှင့်သည့်အစီအစဉ်အရ အလုပ်ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်သူသည် အလုပ်၏သဘောသဘာဝနှင့် အ လုပ်၏လိုအပ်ချက်ကိုလိုက်၍ လူတိုင်းတစ်နာရီလျှင် ဤဌာနမှကြေညာ ထားသည့် အခြေခံတစ်နာရီ၏လုပ်အားခကိုထောက်ပံ့သည်။တစ်လ လျှင်20နာရီမှ 176နာရီအလုပ်လုပ်ရန် မူဝါဒသတ်မှတ်ထားသည်။

သက်ဆိုင်သည့် သတင်းအချက်အလက်များကို သိရှိလိုပါကတစ်နိုင်ငံ လုံးရှိ အစိုးရ အလုပ်အကိုင်ရရှိရေးဝန်ဆောင်မှုအဖွဲ့များနှင့် ဆက် သွယ်နိုင်သည်၊သို့မဟုတ်ထိုင်ဝမ်အလုပ်အကိုင်ရရှိရေးဝက်ဘ်ဆိုက် (Taiwan job)(အင်တာနက်လိပ်စာ-
http://www.taiwanjobs.gov.tw/Internet/Index/List.aspx?uid=228&pid=225) ၌စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်သည်။ 24နာရီ ဝန်ဆောင်မှု ပေးသည့်အခမဲ့အထူးဖုံးလိုင်း 0800-777-888သို့လည်း ခေါ်ဆိုနိုင် ပါသည်။

Was this information helpful? Yes    No