:::

နိုင်ငံသားသစ်များ၏ သားသမီများပညာရေးအတွက် နည်းပေးလမ်းပြ သည့် စီမံကိန်း

Label
Location
Hit : 151
Date : 2017/1/23
Updated : 2017/12/5 下午 04:37:00

နိုင်ငံသားသစ်များ၏သားသမီများအား အကြံပေးနည်းပြသည့် အစီအ စဉ်များ ပြုလုပ်််ပေးခြင်း ၊ ယဉ်ကျေးမှုပေါင်းစုံ သို့မဟုတ်အပြည်ပြည် ဆိုင်ရာနေ ့လှုပ်ရှားမှုများ ကျင်းပပေးခြင်း၊ တရုတ်ဘာသာစကား ဖြည့် စွပ်သင်ကြားသည့်အတန်း ဖွင့်လှစ်ပေး ခြင်းများ ပြုလုပ်လျက်ရှိသည်။ ဤအစီအစဉ်နင့်ပတ်သက်သည့် အကြောင်းအရာများကို ပညာရေး ဝန်ကြီးဌာန အမျိုးသားနှင့်မူကြိုအဆင့်အခြေခံပညာရေးဦးစီးဌာန (K-12 Education Administration, Ministry of Education) ၏ဝက်ဘ်ဆိုက်၌ ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။

Was this information helpful? Yes    No