:::

ကောင်းရှုံမြို ့အစိုးရ (Kaohsiung City Government)—မူလတန်း အလယ်တန်းအတွက်ဖြည့်စွက်သင်တန်းများ၊ အရွယ််ရောက်ပြီးသူများ စာတတ်မြောက်ရေးသင်တန်းများ ဖွင့်လှစ်သည့်သတင်း

Label
Location
Hit : 130
Date : 2017/1/23
Updated : 2017/12/5 下午 04:23:00

မူလတန်းအတွက်ဖြည့်စွက်ပညာရေးသင်တန်းအတွက််အရည်အချင်း ကန့်သတ်ထားခြင်းမရှိပါ။ အသက်12နှစ် ပြည့်ပြီးသူဖြစ်ရန်သာ လိုအပ်သည်။ ကျောင်းမှ အဆင့်စစ်ဆေးပြီးသူများ သို့မဟုတ် အရွယ််ရောက်ပြီးသူများ၏ အခြေခံပညာရေးအောင်လက်မှတ် စသော သက်သေအ ထောက်အထားများအားလုံး ဖြည့်စွက်သင်တန်းတက်ရန် သင့်လျော်သောအဆင့် မှီသည်ဟုသတ်မှတ်သည်။
အလယ်တန်းအတွက်ဖြည့်စွက်သင်တန်းအား အသက်15နှစ် ပြည့် ပြီးသူဖြစ်ရမည်ဟု သတ်မှတ်ထားသည်။ ထို့အပြင် အခြေခံ ပညာမူလတန်းအောင်မြင်ပြီးသူ ဖြစ်ရမည်။ သို့မဟုတ် မိမိကိုယ် တိုင်လေ့လာကာ အကဲဖြတ်သည့််စာမေးပွဲ အောင်မြင်ပြီးသူ သို့မဟုတ် သတ်မှတ်ထားသော အဆင့်နှင့် တူညီသည့် ပညာအရည်အချင်း ပြည့်မှီသူ ဖြစ်ရမည်။

Was this information helpful? Yes    No