:::

မြေနှင့်အိမ်ကို ပေါင်းထားသည့် အခွန်စနစ

Label
Location
Hit : 116
Date : 2017/1/23
Updated : 2017/11/16 下午 03:06:00

မြေနှင့်အိမ်ကို ပေါင်းထားသည့် အခွန်စနစ််(Integrated Housing and Land Tax System)သည် 2016ခုနှစ်ဇန္နဝါရီလ1ရက်မှစတင် ကောက်
ခံလျက်ရှိသည်။မည်သူမဆိုအိမ်ခြံမြေအရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်ပါက ရက် ပေါင်း30အတွင်း အခွန်ကောက်ခံရေးဌာနသို့ အစီရင်ခံ တင်ပြရမည်။ အကယ်၍အချိန်မှီ အစီရင်ခံတင်ပြမှုမပြုခြင်း သို့မဟုတ် အခွန်ပမာဏ အား ချန်လပ်ထားရှိပါကအမြင့်ဆုံးခြွင်းချန်ထားသည့်ပမာဏ၏တစ်ဆ ဒဏ်ခတ်မည်။

Was this information helpful? Yes    No