:::

ထိုင်ပေ မြို ့ရှိ နိုင်ငံသားသစ်များ၏ အထူးပြပွဲလှုပ်ရှားမှု

Label
Location
ထိုင်ပေ မြို  ့ရှိ နိုင်ငံသားသစ်များ၏ အထူးပြပွဲလှုပ်ရှားမှု
ထိုင်ပေ မြို ့ရှိ နိုင်ငံသားသစ်များ၏ အထူးပြပွဲလှုပ်ရှားမှု
Hit : 111
Date : 2017/1/23
Updated : 2017/12/7 下午 02:53:00

ပြပွဲပြသသည့်ကာလ ။ ယနေ ့မှစ၍~2017ခုဇွန်လ
ပြပွဲပြသသည့်အချိန် ။8:30 မှ 17:30
ပြပွဲပြသသည့်နေရာ ။ထိုင်ပေမြို ့ စွတ်လင်ဒေသ ကျုံး
ကျန် ့လမ်းအမှတ်439၊3လွှာ(ထိုင်
ပေမြို ့ စွတ်လင်ဒေသ မှတ်ပုံတင်
ရုံး(Household Registration, Shilin District, Taipei City)

Was this information helpful? Yes    No