:::

လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဌာန(National Immigration Agency)၏「2016ခုနှစ် ပညာသင်နှစ်တွင် နိုင်ငံသားသစ်များနှင့်၎င်းတို့၏ သား သမီးများအား စွမ်းအားပျိုးထောင်ပေးခြင်းနှင့် ပညာသင်ဆု စီမံကိန်း」အတွက်2017ခု ဖေဖော်ဝါရီလ13ရက်မှ စတင်၍နာမည်စာရင်းပေး သွင်းနိုင်ပြီ။

လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဌာန(National Immigration Agency)၏「2016ခုနှစ် ပညာသင်နှစ်တွင် နိုင်ငံသားသစ်များနှင့်၎င်းတို့၏ သား သမီးများအား စွမ်းအားပျိုးထောင်ပေးခြင်းနှင့် ပညာသင်ဆု စီမံကိန်း」အတွက်2017ခု ဖေဖော်ဝါရီလ13ရက်မှ စတင်၍နာမည်စာရင်းပေး သွင်းနိုင်ပြီ။
လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဌာန(National Immigration Agency)၏「2016ခုနှစ် ပညာသင်နှစ်တွင် နိုင်ငံသားသစ်များနှင့်၎င်းတို့၏ သား သမီးများအား စွမ်းအားပျိုးထောင်ပေးခြင်းနှင့် ပညာသင်ဆု စီမံကိန်း」အတွက်2017ခု ဖေဖော်ဝါရီလ13ရက်မှ စတင်၍နာမည်စာရင်းပေး သွင်းနိုင်ပြီ။
Hit : 206
Date : 2017/1/23
Updated : 2017/12/5 下午 05:01:00

ဤစီမံကိန်း၏ နာမည်စာရင်းပေးသွင်းနိုင်သည့် ကာလမှာ2017ခု ဖေဖော်ဝါရီလ13ရက်မှ 2017ခုမတ်လ10ရက်နေ ့အထိ ဖြစ်သည်။ သတ်မှတ်ထားသော အချိန်အတွင်း အရည်အချင်းပြည့်မှီသူများသည် ပညာသင်ယူနေသည့် ကျောင်းမှတဆင့် ဤစီမံကိန်းမှသတ်မှတ်ထား သော အချိန်အတွင်း လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအတိုင်း နိုင်ငံသား သစ်များနှင့်၎င်းတို ့၏သားသမီးများအား စွမ်းအားပျိုးထောင်ပေးခြင်း နှင့် ပညာသင်ဆု စီမံကိန်းအား အင်တာနက်စာမျက်နှာ (https://sp.immigration.gov.tw) ၌လျှောက်လွှာတင်စာရင်းပေး သွင်းပြီးနောက် လျှောက်လွှာနှင့် သက်သေအထောက်အထား စာရွက် စာတမ်းများအား ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနရှိ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဌာန (National Immigration Agency , Ministry of the Interior)
(100ထိုင်ပေ မြို ့၊ကွမ်ကျိုုးလမ်း အမှတ်15 လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး အထွေထွေဌာန(National Immigration Agency, Ministry of the Interior)သို ့ပေးပို ့နိုင်သည်။

Was this information helpful? Yes    No