:::

Giáo trình chứng nhận năng lực tiếng Khách Gia

nhãn
vị trí
Lượt : 165
Ngày : 2017/1/23
Cập nhật : 2017/1/23 下午 02:09:00

Sổ tay học tiếng Khách Gia Youyou Hakka dành cho phụ huynh, Giáo trình điện tử chứng nhận năng lực tiếng Khách Gia cơ bản và Giáo trình chứng nhận năng lực tiếng Khách Gia trung cao cấp, đều có thể vào website của Ủy ban sự vụ Khách Gia (Hakka Affairs Council) và Học viện internet Hakka để tra cứu và tải về.

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không