:::

Kế hoạch giáo dục phụ đạo cho con emTân di dân

nhãn
vị trí
nguồn dữ liệuMinistry of Education
Lượt : 152
Ngày : 2017/1/23
Cập nhật : 2017/1/23 下午 01:55:00

Thực thi phương án tư vấn phụ đạo, tổ chức hoạt động văn hóa đa nguyên hoặc Ngày Quốc tế, mở các khóa học bổ túc tiếng Trung cho con em Tân di dân. Về nội dung liên của phương án này, xin vui lòng xem tại website của Sở Giáo dục Quốc dân và giáo dục trước tuổi đến trường (K-12 Education Administration, Ministry of Education).

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không