:::

ข่าวการเปิดหลักสูตรโรงเรียนศึกษาผู้ใหญ่ระดับประถมและมัธยม เทศบาลนครเกาสง

ฉลาก
ที่ตั้ง
แหล่งข้อมูลKaohsiung City Government
ตี : 154
วันที่ : 2017/1/23
อัปเดต : 2017/1/23 上午 11:40:00

โรงเรียนศึกษาผู้ใหญ่ระดับประถม ไม่จำกัดคุณวุฒิของนักเรียน แต่ต้องเป็นผู้ที่มีอายุครบ 12 ปีบริบูรณ์ โดยโรงเรียนจะเป็นผู้ทำการทดสอบหรือพิจารณาจากหลักฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับผู้ใหญ่ เพื่อจัดแบ่งชั้นเรียนที่เหมาะสม
โรงเรียนศึกษาผู้ใหญ่ระดับมัธยม รับนักเรียนทั่วไปที่มีอายุครบ15 ปีบริบูรณ์ ต้องเป็นผู้ที่จบการศึกษาระดับประถม หรือผ่านการสอบวัดความรู้สำหรับผู้เรียนด้วยตนเองในระดับชั้นประถมหรือเทียบเท่า

Was this information helpful? Yes    No