:::

Biện pháp triển khai chương trình Học tập suốt đời cho Tân di dân

nhãn
vị trí
nguồn dữ liệuMinistry of Education
Lượt : 556
Ngày : 2016/12/28
Cập nhật : 2016/12/28 下午 03:37:00

Căn cứ quy định của Luật Học tập suốt đời, đối với Tân di dân, cần cân nhắc đến tính đặc thù của họ để thiết kế những khóa học phù hợp với nhu cầu, và cung cấp những dịch vụ mà họ có thể tiếp cận, Bộ Giáo dục đã ban hành “Biện pháp triển khai chương trình Học tập suốt đời cho Tân di dân” 「外籍配偶終身學習課程實施辦法」(Link liên kết), trong đó có quy định về chương trình, giáo trình, giảng viên và các hạng mục trợ cấp, v.v… đối với công tác tổ chức học tập suốt đời cho Tân di dân.

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không