:::

Kế hoạch mới – Phương án đào tạo và phát huy năng lực toàn diện cho Tân di dân

nhãn
vị trí
Lượt : 192
Ngày : 2016/12/28
Cập nhật : 2016/12/28 下午 03:29:00

Để phát huy tiềm năng của Tân di dân và con em của họ, cung cấp cơ hội việc làm, thúc đẩy Tân di dân và con em của họ tham gia vào xã hội, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế, “Kế hoạch mới – Phương án đào tạo và phát huy năng lực toàn diện cho Tân di dân” đã được đề ra, thời gian thực thi từ tháng 1/2016 đến tháng 12/2017, tổng hợp các hạng mục phát triển của các ban ngành liên quan thành 5 mảng lớn bao gồm: phát huy khả năng ngôn ngữ, tạo công ăn việc làm cho cha mẹ, tăng cường năng lực cho con cái, phục vụ quan tâm và hỗ trợ từ nhiều mặt, để gia đình Tân di dân thể hiện ưu thế văn hóa tăng thêm, tự tin, đem lại sức mạnh mới cho công cuộc phát triển đất nước.

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không