:::

ระเบียบว่าด้วยหลักสูตรการศึกษาตลอดชีพสำหรับคู่สมรสต่างชาติ

ฉลาก
ที่ตั้ง
แหล่งข้อมูลMinistry of Education
ตี : 496
วันที่ : 2016/12/28
อัปเดต : 2016/12/28 上午 11:38:00

กฎหมายว่าด้วยการศึกษาตลอดชีพ ได้ระบุให้มีการออกหลักสูตรพิเศษสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่โดยเฉพาะขึ้น เพื่อให้เหมาะสมสอดคล้องกับ
ความต้องการและสามารถให้บริการได้อย่างใกล้ชิด กระทรวงศึกษาธิการ (Ministry of Education)จึงได้จัดทำ “ระเบียบว่าด้วยหลักสูตรการศึกษาตลอดชีพสำหรับคู่สมรสต่างชาติ” (คลิกที่นี่) โดยวางกรอบหลักสูตร ตำราเรียน คุณสมบัติของครูและการให้เงินอุดหนุนสำหรับการศึกษาตลอดชีพของผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ เป็นต้น

Was this information helpful? Yes    No