:::

ระเบียบว่าด้วยการรับรองวุฒิการศึกษาของจีนแผ่นดินใหญ่ (โรงเรียนระดับมัธยมปลาย)

ฉลาก
ที่ตั้ง
แหล่งข้อมูลMinistry of Education
ตี : 158
วันที่ : 2016/12/28
อัปเดต : 2016/12/28 上午 11:36:00

นักเรียนจีนแผ่นดินใหญ่จะต้องแสดงหลักฐานวุฒิการศึกษา(ประกาศนียบัตรหรือใบรับรองการศึกษา) พร้อมสำเนาที่ออกให้โดยหน่วยงานรับรองเอกสารในจีนแผ่นดินใหญ่ที่ผ่านการรับรองจากหน่วยงานรับรองเอกสารของสภาบริหารไต้หวันหรือหน่วยงานเอกชนที่ได้รับมอบอำนาจให้ดำเนินการรับรองเอกสารแล้ว และบัตรอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ในไต้หวัน (บัตรประชาชน) ยื่นขอรับรองวุฒิการศึกษาได้ที่หน่วยงานศึกษาธิการประจำเขตที่ตนมีชื่ออยู่

Was this information helpful? Yes    No