:::

สิทธิหน้าที่หรือความรับภาระรับผิดชอบต่อบุตร-ธิดาที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ฉลาก
ที่ตั้ง
แหล่งข้อมูลMinistry of the Interior
ตี : 133
วันที่ : 2016/12/28
อัปเดต : 2016/12/28 上午 11:32:00

การจดทะเบียนเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่หรือภาระดูแลบุตร-ธิดาที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะหลังการหย่าร้าง ให้ผู้มีสิทธิ์หรือมีภาระฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายเป็นผู้ยื่นขอจดทะเบียน โดยยื่นขอพร้อมแนบหนังสือสัญญาภาระสิทธิหน้าที่ในการปกครองบุตร หรือหนังสือคำวินิจฉันคดีและหนังสือยืนยันคำวินิจฉัยคดีจากศาล(หรือเอกสารไกล่เกลี่ยหรือประนีประนอมคดีจากศาล) บัตรประจำตัวประชาชน ตราประทับชื่อ(ใช้ลงลายมือชื่อแทนได้) ของผู้ยื่นคำร้อง และทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านของทั้งผู้ยื่นคำร้องและของบุตร-ธิดา มายื่นเรื่องขอจดทะเบียนได้ที่สำนักทะเบียนราษฎร์ทุกแห่งทั่วประเทศ
หากมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาดำเนินการแทน ต้องนำหนังสือมอบอำนาจ บัตรประจำตัวประชาชนและตราประทับชื่อ(ใช้ลงลายมือชื่อแทนได้) ของผู้รับมอบอำนาจมาแสดงด้วย หากเป็นการมอบอำนาจจากต่างประเทศ ต้องแสดงหนังสือมอบอำนาจที่ผ่านการรับรองเอกสารจากสำนักงานกงสุลไต้หวันในต่างประเทศด้วย
สอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักทะเบียนราษฎร์ทุกแห่งทั่วประเทศ

Was this information helpful? Yes    No