:::

โครงการพัฒนาทักษะ – แผนเพิ่มพูนทักษะแบบครบวงจรสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่

ฉลาก
ที่ตั้ง
ตี : 126
วันที่ : 2016/12/28
อัปเดต : 2016/12/28 上午 10:29:00

เพื่อกระตุ้นศักยภาพของผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่และบุตร-ธิดา สร้างโอกาสงาน ส่งเสริมให้เข้าร่วมในสังคม ตลอดจนเสริมศักยภาพการแข่งขันในประชาคมโลก จึงได้วางแผน “เพิ่มพูนทักษะแบบครบวงจรสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่” โดยเริ่มตั้งแต่เดือน ม.ค. 2559 จนถึง สิ้นเดือน ธ.ค. 2560 รวบรวมพลังจากทุกภาคที่เกี่ยวข้อง จัดแบ่งเป็น 5 ส่วน ได้แก่ การเพิ่มความสามารถด้านภาษา รุ่นที่ 1 มีงานทำ รุ่นที่ 2 เสริมทักษะ การบริการที่หลากหลาย และการให้ความช่วยเหลือด้วยความเอื้ออาทร เพื่อให้ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่แสดงศักยภาพทางวัฒนธรรมของตน เพิ่มความเชื่อมั่น เป็นพลังใหม่แห่งการพัฒนาประเทศชาติ

Was this information helpful? Yes    No