:::

ការណែនាំពីការស្វែងរកការងារនិងការបណ្តុះបណ្តាលសមត្ថភាពសំរាប់ជនអន្តោប្រវេសន៍នៅក្រុងភីងតុង

ស្លាក
ទីតាំង
ប្រភពទិន្នន័យPingtung County Government
ការណែនាំពីការស្វែងរកការងារនិងការបណ្តុះបណ្តាលសមត្ថភាពសំរាប់ជនអន្តោប្រវេសន៍នៅក្រុងភីងតុង
ការណែនាំពីការស្វែងរកការងារនិងការបណ្តុះបណ្តាលសមត្ថភាពសំរាប់ជនអន្តោប្រវេសន៍នៅក្រុងភីងតុង
ចុចមើល : 222
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2016/12/28
ថ្ងៃខែថ : 2016/12/28 上午 10:10:00

ដោយផ្អែកលើលក្ខណៈពិសេសនៃតំរូវការផ្សេងៗគ្នាទៅតាមតំបន់
តំរូវការផ្នែកឧស្សាហកម្មនិងតំរូវការរបស់អ្នកស្វែងរកការងារ
រដ្ឋាភិបាលក្រុងភីងតុងផ្តល់នូវការពិគ្រោះអំពីការងារ ការពិគ្រោះអំពីច្បាប់បញ្ញាតិ ការពិគ្រោះផ្នែកបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ ផ្នែកឳកាស
ការងារ ផ្នែកផ្គូរផ្គងដៃគូរ ផ្នែកណែនាំការងារនិងវគ្គបណ្តុះបណ្តាល
ដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការលើកកំពស់ការងារ។

Was this information helpful? Yes    No