:::

ိိုခြြ ခ ာခလခမ ာ ခြး ၎င်းတိို းခ ာခမွာမ ာျ ီိုတိာယဉ်ကျေးမှုကြိမခ ယဉ်ကျေးမှိုမခမကခငရွာ မ တခတမခခာရိုပခရ ခြ(ဇ တခ မခာတိို)

Hit : 192
Date : 2016/12/27
Updated : 2017/12/7 下午 03:17:00

Was this information helpful? Yes    No