:::

အထက်တန်ျားကေ်မင်ျားမ်များ အနျီားတွင် ဆျေားငိ ်ကင်ျားမွဲခင်းနှင့်ဇိုန်အပဖ််သတ်မရမှတ်ထများပခင်ျား

Label
Location
အထက်တန်ျားကေ်မင်ျားမ်များ အနျီားတွင် ဆျေားငိ ်ကင်ျားမွဲခင်းနှင့်ဇိုန်အပဖ််သတ်မရမှတ်ထများပခင်ျား
အထက်တန်ျားကေ်မင်ျားမ်များ အနျီားတွင် ဆျေားငိ ်ကင်ျားမွဲခင်းနှင့်ဇိုန်အပဖ််သတ်မရမှတ်ထများပခင်ျား
Hit : 524
Date : 2016/12/27
Updated : 2018/3/20 下午 02:55:00

2016 ခိုနိုရမှ်််က်တင်ဆမင1ုက်နေုမရမှ်တင်ကမ တိိုင်ေ ပမိိုသ််ုရမှိ ကေ်မင်ျား အဝင်ာိတ်မ်များးရ၊မိဆအနကိိအ ိိုုနေုမမ်များနိုရမှင်ခင်းနှင့် အပေခခ် ညမကေ်မင်ျားမ်များအနျီား ုရမှိငူသွများငမ်ျားမ်များေ တွေင် ဆျေားငိ ်သေမက်ပခင်ျားအများ တများပမ််ထများ ဂါသည်။ ဆျေားုွက်နကျီားအနိုအုမယ်ကမကွယ်တများဆျီားေုျား ိုဒ်မ 15 ိုဒ်မခွွဲ13 းရ၊အ ိိုဒ်1းရ၊ အု က် ျားငွန်သူမ်များအများထိိုင်ဝမ်ဒေငေမ2,000 အထက်းရ၊ ထိိုင်ဝမ်ဒေငေမ 10,000ထက်မ ိိုသေမ ငွေဒွ်ခ်မရမှတ်ပခင်ျားခ်ုမည်။

Was this information helpful? Yes    No