:::

ဇီကမဗိိုင်ျားု ်််တို ်ကျွေားကမကွယ်ပခင်ျားနည်ျားငမ်ျားမ်များ

Label
Location
ဇီကမဗိိုင်ျားု ်််တို ်ကျွေားကမကွယ်ပခင်ျားနည်ျားငမ်ျားမ်များ
ဇီကမဗိိုင်ျားု ်််တို ်ကျွေားကမကွယ်ပခင်ျားနည်ျားငမ်ျားမ်များ
Hit : 180
Date : 2016/12/27
Updated : 2017/12/6 下午 04:36:00

ဇီကမဗိိုင်ျားု ်််သည် ကမမ္ဘအနိုရမှ်ုပ န်ုနိုရမှ်င်က်ုရမှိပ ီျားးရ၊ ငွန်ခွဲခင်းနှင့်သည်ခင်းနှင့်နိုရမှ််မ်များအတွင်ျား ထိိုင်ဝမ်နိိုိုင်င်အတွင်ျား ဝင်ေုမက်ခွဲခင်းနှင့်ပ ီျားပဖ််သည်။ ကူျား်က်ေုမာဂါေ ဂါမ်များင်က် ုရမှိသေမဒေသမ်များသိိုု ခီုျားမသွများေုမက်မီ နကိိတင်ကမကွယ်မမမ်များ ပ ိငို ် ထများုန် အနက်ပ ိထများ ဂါသည်။ အသျေား်ိတ်အခ်က်အငက်မ်များအများ ေုမာဂါထိန်ျားခ်ိ ်ေုျားဗရိိုရမန အင်တမနက််မမ်က်နိုရမှမမရမှ ဇီကမဗိိုင်ျားု ်တို ်ကျွေား အ ိိုင်ျားသိိုု ဝင်ေုမက်ငေခင်းနှင့်ငမနိိုိုင် ဂါသည်။
http://www.cdc.gov.tw

Was this information helpful? Yes    No