:::

ကငျေားငယ်မ်များ သွများနိုရမှင်ခင်းနှင့်သွများဖ်ိုျား က်န်ျားမမေုျားအတွက် ဖငိိုုိိုက်ဓဂါတ််််ဆျေားပခင်ျား

Label
Location
ကငျေားငယ်မ်များ သွများနိုရမှင်ခင်းနှင့်သွများဖ်ိုျား က်န်ျားမမေုျားအတွက် ဖငိိုုိိုက်ဓဂါတ််််ဆျေားပခင်ျား
ကငျေားငယ်မ်များ သွများနိုရမှင်ခင်းနှင့်သွများဖ်ိုျား က်န်ျားမမေုျားအတွက် ဖငိိုုိိုက်ဓဂါတ််််ဆျေားပခင်ျား
Hit : 176
Date : 2016/12/27
Updated : 2017/12/6 下午 04:25:00

ကငျေားငယ်မ်များသွများ ိိုျား်များပခင်ျားငေ်မခင်းနှင့်ခ်ုန်အတွက် က်န်ျားမမေုျားပမင်ခင်းနှင့်တင်မမမ်များဆေမင်ုွက်င်က်ုရမှိပ ီျားးရ၊ က်န်ျားမမေုျားနိုရမှင်ခင်းနှင့် ငူမမဖူင်ိုေုျားဝန်နကျီားရမနက က်န်ျားမမေုျားအမမခ်ုရမှိသူ အသက်6နိုရမှ်် နိုရမှင်ခင်းနှင့်အေမက်ကငျေားငယ်မ်များအတွက် ၁နိုရမှ််ငရမှ်င််နကိမ် က်န်ျားမမေုျားဝန်နကျီားရမနငက်မရမှတ်ုသွများဆျေားခန်ျားမ်များတွင် သွများ ိိုျား်များမမကမကွယ်ပခင်ျားအတွက် ဆျေားေ ျားပခင်ျားငို ်ငန်ျားမ်များအများ ထေမက် ်ခင်းနှင့်ေ ျားင်က်ုရမှိသည်။ သွများ ိိုျား်များမမကမကွယ်ပခင်ျားနိုရမှင်ခင်းနှင့် သွများ က်န်ျားမမေုျားထိမ်ျားသိမ်ျားေ်မင်ခင်းနှင့်ေုရမှမက်ုန် ကငျေားငယ်မ်များ ခ်တွင်ျား အများာုို်ိိုက်သင်ခင်းနှင့်ပ ီျား အပေခခ်အများပဖင်ခင်းနှင့်သွများဆျေားခန်ျားသိိုု ်ိုမရမှန်သွများ ေုမက်ပ သသင်ခင်းနှင့်သည်။
အသျေား်ိတ်အခ်က်အငက်မ်များအများ က်များယီပမိိုတေမ်အ်ိိုျားု အင်တမနက််မမ်က်နိုရမှမတွင် ဝင်ေုမက်ကေည်ခင်းနှင့်ုမနိိုိုင် ဂါသည်။

Was this information helpful? Yes    No