:::

ကိိုယ်ဝန်သည်မိခင်မ်များအတွက် တိိုင်ေ ပမိိုတေမ်အ်ိိုျားုမရမှ ကူညီဝန်ဆေမင်မမေ ျားပခင်ျား

Label
Location
Hit : 137
Date : 2016/12/27
Updated : 2017/12/6 下午 04:23:00

တိိုင်ေ ပမိိုတေမ်အ်ိိုျားုးရ၊ က်န်ျားမမေုျားရမနမရမှ တိိုင်ေ ပမိိုတွင် အိမ်ထေမင််ို်မုင်ျားမရမှတ် ်ိုတင်ထများသေမ နိိုိုင်င်သများသ်် ကိိုယ်ဝန် ဆေမင်မိခင်မ်များအများ က်န်ျားမမေုျား်််ဆျေားေ ျားပခင်ျားနိုရမှင်ခင်းနှင့်Down's syndromeေုမာဂါ ်််ဆျေားပခင်ျားအတွက် ငွေေကျေားထေမက် ်ခင်းနှင့်မမုရမှိ သည်။နိိုိုင်င်သများသ််မ်များသည် ကွ်နိိုု် ်တိို ခင်းနှင့်ရမန အထူျား်ီမ်ထများ သေမဆျေားဆက် ဆိိုင်ုမအဖွွဲ ခင်းနှင့်အ်ည်ျားတွင် က်န်ျားမမေုျားေ်မင်ခင်းနှင့် ေုရမှမက်မမခ်ယူ ုန်အတွက် မိမိ နေ ထိိုင်ခွင်ကဒ်ပ များနိုရမှင်ခင်းနှင့် အိမ် ထေမင်ဖက် မရမှတ် ်ိုတင်ကဒ်အများယူ ဆေမင်ငမုမည်။
အသျေား်ိတ်အခ်က်အငက်မ်များသိုရမှိငို ဂါကက်န်ျားမမေုျားရျီား်ီျားရမနးရ၊
နးရ၊တိုင်ေ ပမိိုတေမ်အ်ိုျားု အင်တမနက််မမ်က်နိုရမှမုရမှိ
ကိုယ်ဝန် ဆေမင်မိခင် ေ်မင်ခင်းနှင့်ေုရမှမက်ေုျားဝန်ဆေမင်မမ
သိုုဝင်ေုမက်ကေည်ခင်းနှင့်ုမ နိိုုင် ဂါသည်။

Was this information helpful? Yes    No