:::

AIDS ို ံပူးးကန င်ူးမှုေးရးဂါ ပေြ်ကးင်ူးသ ကေးင်ူးအးရး

Label
Location
Hit : 217
Date : 2016/12/27
Updated : 2017/12/6 下午 04:35:00

AIDSသည် လ င် က် ံး င်ူးာယသေ ူးမနမှက ူးအက်း င်ူးနနမှင့််မေ င်မနမှကလေူးသ ့က ူးအက်  း င်ူးးဖင့််ေးဖအ် းူးလေ့်ေးရနမှ ယသေးက ူးအက်ေးရးဂါးဖအ်သည်းသည်။ AIDSေးရးဂါက ူးအက်မှုပူးး ကးက ယ်းရန်ပတ က် လ င် က် ံးရးတ င် က န် ံိုူးပသိုံူးး ိး င်ူးာယေ ူးမ ိုူးပ ်မနမှန ယေသေိံုူးအ ာမှုပူးးေးရနမှးင် ကနရ်း င်ူးတို ့းဖင့််ေ ကးက ယ်န ိုင် ါသည်းသည်။ AIDSေးရးဂါက ူးအက် ံးရသည်ဟိုသံသယးရနမှ ါက AIDSေးရးဂါ်းရနမှးဖေ အအ်ေ ူး န ိုင် ါသည်းသည်။အေးလနင်အ းကိုသမှု ံယ ါကယေးရးဂါမ န်ူး နိ ်န ိုင်း င်ူးနနမှင့််ေ မ ေးရးက်ယသေးကိုသမှုမနူးးး ိလို ်န ိုင် ါသည်းသည်။ “HIV ိုူးကးက ယ်း င်ူး- ပနးဂါတ်တ င်AIDSေးရးဂါ ကင်ူးအင်ေးရူး”ယပတ က် မးသးေ ါင်ူးအိံုးဖင့််ေ ညးေ ူးလှုံုေ း်ေ ူးယသေးကနန်ူးမးေးရူး ညးေ ူးလက်ကမ်ူးအးအေးင် မနူးးပူးးလေ့်လေးန ိုင်သည်းသည်။
AIDSနနမှင့််ေ တ်သက်င်၍ သ းရနမှ လ ိုသည်မနူးးပူးးယေးရးဂါမ န်ူး နိ ်ေးရူးအင်တး ဖိုန်ူးနံ ါတ် 1922 သ ို့မဟိုတ် 0800-001922သ ို့ က်သ ယ်အိံုအမ်ူးန ိုင်သည်းသည်။

Was this information helpful? Yes    No