:::

ကမး္ဘပနနမှ့ံး န့်နနမှံ့လနက်းရနမှ သေး အးကးဗ ိုင်ူးးရ ်အ်ပေြ်ကးင်ူး သ ကေးင်ူးအးရး

Label
Location
ကမး္ဘပနနမှ့ံး န့်နနမှံ့လနက်းရနမှ သေး အးကးဗ ိုင်ူးးရ ်အ်ပေြ်ကးင်ူး သ ကေးင်ူးအးရး
ကမး္ဘပနနမှ့ံး န့်နနမှံ့လနက်းရနမှ သေး အးကးဗ ိုင်ူးးရ ်အ်ပေြ်ကးင်ူး သ ကေးင်ူးအးရး
Hit : 211
Date : 2016/12/27
Updated : 2017/12/6 下午 04:34:00

အးကးဗ ိုင်ူးးရ ်အ်သည် ပဓ ကပူးးးဖင့််ယေး င်က ိုက် ံးရး င်ူးမနမှယး န့်နနမှံ့လနက်းရနမှ သေးယေးရေးရးဂါ ိုူးးဖအ်သည်းသည်။ ံိုမနမှန်ေးရးဂါလကဂါးမနူးးမနမှး ဖနူးးနးး င်ူးာ မ တ်မး င်ူးာ ပ အ်ေးရးင်းရမ်ူးး င်ူးနနမှင့််မေနက်အ နးး င်ူးမနူးးးဖအ်သည်းသည်။ က ိုယ်နေ်သည်ပမန ိူးသမူးး မနူးး က ူးအက် ံးရ ါကယေ ါင်ူးသေူးသေးကလေူးမေ ူးဖ းူးး င်ူးနနမှင့််ယေသေ ံိုူးန ိုင်သည် ပမ ပန္တးရးယ်းရနမှ ါသည်းသည်။အးကးဗ ိုင်ူးးရ ်အ်သည် လ င် က် ံး င်ူးမနမှတ င့််လေည်ူး က ူးအက်န ိုင် ါသည်းသည်။က ူးအက်ေးရးဂါး န့်နနမှံ့လနက်းရနမှ သေးေ သမနမှယး န်လးသ မနူးးသည် းရက်ေ ါင်ူး56းရက်ပတ င်ူး လ င် က် ံမှုး ိလို ်အရ်တ င် က န် ံိုူးပသိုံူးး ိြ်ကးရန် ပလကံး ိမူးး ါသည်းသည်။

※ က်အ ်သတင်ူးပ နက်ပလက်မနူးးပူးး ပင်တးနက်အးမနက်နနမှးတ င် ငေ်ေးရးက်ြ်ကည့််ေးရှုန ိုင် ါသည်းသည်။

Was this information helpful? Yes    No