:::

ကနူးးယး ပမ ိ့တေး်ပအ ိုူးးရ- ပမန ိူးသမူးးမနူးး ပ မာ့်ကေင် း အအ်ေ ူးး င်ူး

Label
Location
Hit : 261
Date : 2016/12/27
Updated : 2017/12/6 下午 04:25:00

ကနူးးယးပမ ိုတေး်ပအ ိုူးးရသည်ပမန ိူးသမူးးမနူးးပ မာ့်ကေင် းအအ်ေ ူးး င်ူးပတ က် ပမေးက်ပ ံ့်ေေ ူးသ းူးမည်းဖအ်သည်းသည်။ပသက်30 နနမှင့််ပေမက်ပမန ိူးသမူးးမနူးးမနမှးသူးးပ မ် ယေ ါင်ူးကင် းအအ်ေ ူးး င်ူးပူးးတနနမှအ်လနမှနင်တလက မ်အအ်ေ ူးသင့််သေည်ဟိုပလကံး ိမူးး ါသည်းသည်။ (ပင်တးနက်အးမနက်နနမှးတ င်းရှု ါ)းသည်။ပသက်45 နနမှအ်မနမှ70 နနမှအ်နနမှင့််ေ ပသက်40 မနမှ45 နနမှအ် ပးရ ယ်ပ မ်မေးငး် ိး းူးသေးပမနိ ူးသမူးးးရ၏မ င်ာသမူးးမနူးးာ ညးပအ်မမနူးးာပဖေနနမှင့််ပေမေမက်မနမှ ပမ းူးမနူးးား၌းရင်သူးးကင် း ံအူးးဖ ူး ါက နနမှအ်နနမှအ်လနမှနင်တလက မ်းရင်သူးးကင် းအအ်ေ ူးမှု ံ ယ သင့််သေည်ဟို ပလကံး ိမူးး ါသည်းသည်။(ပင်တးနက်အးမနက်နနမှးတ င် းရှု ါ)

Was this information helpful? Yes    No