:::

ကလေူးသ ငယ်ဖ ံ့ပဖ ိူးမှု အအ်ေ ူးး င်ူး

Label
Location
Hit : 310
Date : 2016/12/27
Updated : 2017/12/6 下午 04:26:00

ကလေူးငယ်မနူးးဖ ုံးဖ ိူးမှု ပ န န်ကးလမနမှးယမေ ူးကင်ူးအမနမှ 6နနမှအ်ပတ င်ူးးဖအ် ါသည်းသည်။ ပ န န်မနမှးး သ နးက ိုးရနမှးဖေ တေ ုးရနမှ င်၍ယအေးလနင်အ းက အိးရ ်မနူးးပူးး သင့််ေလေနမှနး်သေးနည်ူးးဖင့််ေေးဖးရနမှင်ူးမနမှသးသ သးသေး ပတူးးပ းူးမနူးးယလေနး့်ေ ါူးန ိုင်ပ းူး ံိုမနမှန်ပေး ပနေသ ို့ယး န်လည်ေးရးက်းရနမှ အေန ိုင် သည်ာ ကလေူးသ ငယ်မနူးးးရ၏ ပနးဂတ်လ နေမှုမောသင်ယ း င်ူးနနမှင့််ေ လ မှုေးရူးကနင့််ေတေ်မနူးးား၌ လ ိုက်လေနးညးမေ မှုးဖအ်အေးရန် ပလ န်ပမေးက်ပက းဖအ်အေသည်းသည်။အေးလနင်အ းကိုသေးရူးနနမှင့််ေ နိ ူးမေးင်မှုပ နက်ပလက်မနူးးပတ က် ြ်ကူးးလိံုပမ ိုတေး်E-ကနန်ူးမးေးရူးး တ ိုက် ပင်တး နက်အးမနက်နနမှးတ င်「အေးလနင်အ းကိုသေးရူးနနမှင့််ေ နိ ူးမေးင်မှုပမ ူးအိုန်」ား၌ငေ်ေးရးက်လေ့်လေး န ိုင် ါသည်းသည်။

Was this information helpful? Yes    No