:::

တမိုင်ကံရိမပမြိုတေတ်အငမိုမှု အလို ်သတြမေှုမှုတာံျှုမိီုး၊ ြှ အလို ်လက်ြ င့်ြံတမအ တရက် လို ်ငန်မ ရင်လေင့်ကံင်င့်ေှုမသင်တန်မဖရင်င့်လှင်း င်မ

Label
Location
Hit : 179
Date : 2016/12/27
Updated : 2017/12/6 上午 11:38:00

တမိုင်ကံရိမပမြိုတေတ်အငမိုမှုအလို ်သတြမေှုမှုတာံျှုိုမ ငီမ ရ မေှုမသတင်မအ ံက် အလက်နှှင်င့် ငတမသေတက်ဆမိုင်ဝန်ဆေတင်မြငသးဖင်င့်သေတ သင်တန်မြံတမ အလရန် ြံတမး တမသက်ရှိသည်။လို ်သတမြံတမကကရြ်မကံင်မြှုှမငှေုန်နှှင်င့် အလို ်အကမိုင် အ ရင်င့်အလန်မ မိုမြိုှုှုှမငှေုန် ဝန်ဆေတင်မြအကူအကြီံတမှုေ မသရတမကြ်းဖင် သက်ရှိသည်။
ဆက်င ်သတင်မအ ံက်အလက်ြံတမအတမ အလို ်သတြမေှုမှုတာံျှုမို သမိုံဟြိုတ် မိုင်ဝြ်နှမိုင်ငရအ လို ်အကမိုင်ြံတမ အင်တတနက်ငတြံက်နှှတတရင် ဝင်ေှုတက်အကက်င့်ှုမနှမိုင်သက်ရှိသည်။

Was this information helpful? Yes    No