:::

တမိုင်နန်ပမြိုတေတ်အငမိုမှု၏2016 ိုနှှင်အလို ်လက်ြ င့်ြံတမအတရက် အသက်ရြေမဝြ်မအေကတင်မလို ်ငန်မ သင်တန်မ

Label
Location
Hit : 151
Date : 2016/12/27
Updated : 2017/12/6 上午 11:38:00

အလို ်လက်ြ င့်ြံတမအတရက် 2016 ိုနှှင် အသက်ရြေမဝြ်မကေံတင်မ လို ်ငန်မသင်တန်မ ဝင် ရင်င့်အတရက် အ ံက်အလက်ြံတမအတမ အသက်ရြေမဝြ်မကေံတင်မသင်တန်မနှှင်င့် အလို ်အကမိုင်ဝန်ဆေတင်မြ ငင်တတ၏ အင်တတနက်ငတြံက်နှှတတရင် ဝင်ေှုတက်လေင့်လတနှမိုင်သက်ရှိသည်။

Was this information helpful? Yes    No