:::

အသေမငတမနှှင်င့်အလတ်ငတမလို ်ငန်မြံတမဖရရုပဖမိမေှုမသင်တန်မြံတမ

Label
Location
Hit : 280
Date : 2016/12/27
Updated : 2017/12/6 上午 11:37:00

ကရံနှို် ်တမိုှုင့်ကေံတင်မ သင်ှီးနေူသေတ အသမ ကတြံတမသက် ကရံနှို် ်တမိုှုင့် အလို ် ရင်သမိုှုင့်ငတင်ဝင်ေှုတက်သက်င့်သရိုမလေမနှှင်အတရက်သတ သရိုမ ဖမိုံလေတက်သက်ဟို တင် ံိမှုင့်လူြံတမကဆမိုသက်ရှိသည်။
ှုေး တင်မလ လံက်ှုှမသေတ သတင်မအ ံက်အလက်ြံတမ နှှင်င့် အကီ ငမန်ေ ခမြြံတမအတမှုင်ဆမိုင်ကတ အဆက်ြး တ်ဆက်လက်သင်ှီးနေူ၍ မြမြကမိုှီးနေ်ကမိုအသမ ကတအကရှီးနေ်ဝငြှေသတ ှီးနှေဉ်း မိင်နှမိုင်ငရြ်မေ ံတက် ဆရိုမး င်မီး၊ င် ှီးနေ် ရှုး င်မြှ ကင်မလ တ်ကြ်ရှိသည်။
မိုံအေကတင်င့် င် အသေမငတမနှှင်င့်အလတ်ငတမလို ်ငန်မဖရရုးဖမိမေှုမသင် တန်မေ ခေ က်လတး င်မးဖင်သက်ရှိသည်။
အသေမငတမနှှင်င့်အလတ်ငတမလို ်ငန်မဖရရုးဖမိမေှုမသင် တန်မြှဘဏ္ဍတေှုမီး၊အေ ရေ ရီး၊ သတင်မအ ံက်အလက်ီး၊ှုငေံမကရက်ှုှတဖေရေှုမီး၊ လူံငရြ်မအတမအှုင်မအးငြ်ငသးဖင်င့်ှုကေတလမ ်ှုေး တက် ိုဖရင်င့်လှင်င်သက်ီး၊သင်တန်မေ င်မ700နီမ မ ဖရင်င့်လှင် မိုှုင့် ံှုေ မသက်ရှိသည်။
ှီးနေ ို င်ငတင်သင်ှီးနေူလိုမက်အက ငမိုံ!!
http://www.smelearning.org.tw/

Was this information helpful? Yes    No