:::

တမိုင်ေ ပမြိုတေတ်အငမိုမှု အလို ်လို ်နှမိုင်သက်င့်ငရြ်မအင် ံိမမ တင်း င်မနှှင်င့် အလို ်လို ်နှမိုင်သက်င့်ငရြ်မအင်လေင့်ကံင်င့်ေှုမ သင်တန်မြံတမလက် ရး င်မ

Label
Location
Hit : 144
Date : 2016/12/27
Updated : 2017/12/6 上午 11:39:00

တမိုင်ေ ပမြိုတေတ် အသက်ရြေမဝြ်မကေံတင်မဆမိုင်ှုတ ဖရရုပဖမိမေှုမ အဖရ ံသက် 2016 ိုနှှင်အလို ်လို ်နှမိုင်သက်င့်ငရြ်မအင် ံိမမ တင်ှုး င်မနှှင်င့် အလို ်လို ်နှမိုင်သက်င့်ငရြ်မအင်လေင့်ကံင်င့်ေှုမ သင်တန်မြံတမ အလို ်လက် ြ င့်ြံတမနှှင်င့် အလို ်လက်ဝှီးနေ်ှုှမပ ီမသူြံတမအတရက်ကူကှီုေ တက် ရင့်ှုေ မသရတမ ကြ်းဖင်သက်ရှိသည်။
လှေံတက်လရတလက် ရး င်မအတမ (No. 301, Shidong Road, Shilin District, Taipei City)တရင် ှီးနေ ိုအ ံမန်ြှငတင်ဖရင်င့်လှင်ဆေတင်ှုရက် လှံက်ှုှမသက်ရှိသည်။
သင်တန်မတက်ေှုတက်ှုန်အတရက် တမိုင်ေ ပမြိုတေတ်အသက်ရြေမဝြ်မ ှုကေံတင်မဆိုမင်ှုတဖရရုပဖမိမေှုမအဖရ ု ၏ အင်တတနက်ငတြံက်နှှတတရင် ဝင်ေှုတက်ငရိုငြ်မနှမိုင် သက်ရှိသည်။

Was this information helpful? Yes    No